Política de privacidad

Política de privacidad

A ESCOLA TALLER XALEST treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra política de privacitat per informar clarament de com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra empresa.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Raó social: ESCOLA TALLER XALEST

Nom comercial: ESCOLA TALLER XALEST

NIF: J 59172775

Adreça postal: Turina, 11. 08206 Sabadell

Telèfon: +34 937 260 152

Correu electrònic: escola@xalest.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

XALEST, el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hagi facilitat:

 1. Gestionar les dades facilitades directament pel propi interessat per informar dels nostres serveis, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer-ne un seguiment posterior.
 2. Gestionar les dades proporcionades pel pacient/client en el moment de contractar els nostres serveis, a nivell organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu, així com per informar sobre  els serveis, els esdeveniments i les notícies relacionades amb la nostra activitat professional, que puguin ser del seu interès.
 3. Gestionar les dades particulars de l’usuari per la seva participació en els diferents esdeveniments o activitats que organitzem i ens hagin autoritzat per informar sobre altres activitats o esdeveniments que puguem organitzar en relació amb projectes o serveis que puguin ser del seu interès.
 4. Realitzar, si és el cas, el perfil d’usuari per oferir-li els nostres serveis.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades per a la gestió de la relació amb el pacient/client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
 • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres serveis es mantindran durant la vigència i publicitat dels serveis als quals fan referència, llevat que s’expressi el seu desig que siguin eliminats en qualsevol moment.
 • Les dades per a la participació en esdeveniments o activitats es conservaran durant el temps que durin els mateixos per gestionar el seu desenvolupament i, després, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.
 • Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials i l’elaboració de perfils comercials dels nostres serveis seran conservats indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestin la seva voluntat de suprimir-los.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • La base legal per al tractament de les seves dades de les finalitats de l’1 a la 3 és l’execució contractual de la prestació del servei corresponent.
 • L’oferta prospectiva dels nostres serveis a pacients/clients té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent a poder oferir als nostres pacients/clients la contractació d’altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitats de màrqueting directe.

No obstant això, li recordem que té dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta política.

 • La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no pacients/clients és el consentiment que s’ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà, en cap cas, l’execució del contracte, però els tractaments de les dades amb aquesta finalitat, efectuats amb anterioritat, no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers excepte a:

 • A les entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins que s’hi defineixen.

Transferències de dades a tercers països?

No es realitzen transferències internacionals de dades.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ESCOLA TALLER XALEST estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat. En aquest cas, únicament, les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ESCOLA TALLER XALEST deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:

 • Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a: escola@xalest.com
 • Per correu postal: Turina, 11. 08206 Sabadell, adjuntant fotocòpia del seu DNI.
 • A les adreces de correu electrònic i de correu postal indicades, li oferirem els formularis corresponents per exercir materialment aquests drets.
 • Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment, previ a la seva retirada.
 • En el cas que consideri vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades, a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

Com hem obtingut les seves dades?

 • Les dades personals que tractem a ESCOLA TALLER XALEST procedeixen dels propis interessats o del seu representant legal.
 • Us recordem que no hauria de proporcionar les dades de tercers, llevat que tingui permís per fer-ho i que, prèviament, hagin estat informats.