“Quan ets un educador sempre estàs al lloc adequat en el temps adequat. No hi ha hores dolentes per aprendre”

(Betty B. Anderson)

Projecte educatiu

DE L’ESCOLA

L’Escola com a centre plural i obert representa una escola de noves oportunitats i atén a alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes amb dificultats per adaptar-se al sistema educatiu ordinari entenent aquell alumnat que requereix, durant un període de la seva escolarització o al llarg de la mateixa, determinats suports i atencions educatives específiques, programes i metodologies personalitzades, pel fet de tenir discapacitats físiques, sensorials, de la comunicació i la parla o intel·lectuals, associades o no a trastorns generals del desenvolupament i/o de conducta, per trobar-se en situacions socials o culturals desfavorides, o per tenir dificultats d’adaptació, integració i seguiment en el sistema ordinari.

ESCOLA PLURILINGÜE

L’escola es defineix com a catalana, promovent la llengua, la cultura i les tradicions del país. Així mateix, el català, com a llengua pròpia de Catalunya ho és també del nostre Centre i s’utilitzarà com a llengua vehicular i de comunicació formal. No obstant, donades les característiques dels alumnes, la llengua d’aprenentatge serà la que més afavoreixi aquest procés. La (LSC), Llengua de Signes Catalana serà també una de les llengües d’ús garantit amb alumnes amb sordesa pels que és la seva llengua habitual.

ESCOLA LAICA

Xalest es manifesta com un centre laic i respectuós amb totes les religions, creences i formes de pensar de tota la comunitat escolar. En aquest ambient de respecte mutu no hi calen actituds proselitistes, adoctrinadores o sectàries.

ESCOLA DEMOCRÀTICA

Xalest fa seus els valors democràtics establerts en la Constitució i l’Estatut. És, per tant, respectuós amb els Drets humans i els pobles. Partim de la realitat pluralista de la nostra societat, convençuts que les diversitats culturals, socials i ètniques, són un fet enriquidor i no discriminador, i per tant, contrari a la xenofòbia i el racisme.

ESCOLA COMPRENSIVA

El nostre Centre entén l’educació com un procés integral de la persona, sobrepassant plantejaments exclusivament instructius, adaptant-se al ritme d’aprenentatge de l’alumnat així com al seu ritme evolutiu, educant en la pau i la solidaritat, ensenyant a estimar i respectar la pròpia persona i la dels altres i protegint l’entorn natural i urbà, evitant qualsevol acció o actitud que pugui conduir al seu deteriorament.

ESCOLA COEDUCATIVA

Xalest és una escola coeducativa que treballa per la igualtat de sexes, i el respecte al gènere, des de l’ús d’un llenguatge inclusiu, la formació del professorat en igualtat fins a l’organització i adaptació del centre en la pràctica diària tenint en compte criteris d’igualtat.

ESCOLA INCLUSIVA

Som un centre inclusiu que treballa per què l’alumnat participi en la societat, entenent la inclusió com un procés global no limitat a l’àmbit educatiu i que posa especial èmfasi en la plena participació de l’alumnat en la societat a partir d’aportar les estructures organitzatives, els instruments i les estratègies pedagògiques que permetin fer alumnes competents i ciutadans de ple dret.

ESCOLA SALUDABLE

Entenent la salut a partir de la definició de la OMS: “la salut és un estat de complert benestar físic, mental i social” i entenent l’escola saludable com la institució que contempla en tot el seu funcionament la promoció de la salut, el desenvolupament harmònic i equilibrat dels alumnes, que permet el desenvolupament d’habilitats i eines per a tenir cura de la pròpia salut i col·laborar en la cura de la salut de la comunitat, desenvolupant competències, actituds, destreses i aprenentatges per entendre i transformar la realitat. Així doncs, li donem especial importància a l’educació física dels nostres alumnes, contemplant una oferta rica i variada per tal d’atendre totes les seves singularitats, necessitats, gustos i/o capacitats diferenciadores.

ESCOLA SOSTENIBLE

Respectuosa amb el medi ambient, que vetlla per l’alimentació equilibrada de totes les persones que la integren, intentant optimitzar els recursos amb criteris d’eficàcia i eficiència. Xalest té una política de millores i d’inversions i uns criteris de proximitat i de consum ecològic, d’agricultura orgànica, d’introducció de productes integrals i un objectiu clar de fer el menjadors i la cafeteria responsables, amb un projecte de salut integral que vol ser un referent per a la nostra comunitat educativa..

ESCOLA PARTICIPATIVA

El nostre centre participa activament en totes les propostes del Departament d’Educació i/o de l’Ajuntament de Sabadell que tenen la finalitat de millorar la tasca educativa. Amb aquest objectiu, treballa en comissions, coordinacions i seminaris i duu a terme accions conjuntes amb els centres educatius de Sabadell, els Serveis Educatius del Departament d’Educació i amb el Departament d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell. Participa, també, en el treball conjunt amb els altres Centres d’Educació Especial de la ciutat i amb els de la comarca, amb l’objectiu de plantejar l’educació com una tasca conjunta de tota la comunitat i creant canals per a la cooperació educativa entre tothom: escoles, famílies, infants i joves, organismes municipals, serveis educatius, serveis de salut, associacions, veïns i veïnes i polítics del territori, per construir un espai educatiu i inclusiu comú.

ESCOLA CREATIVA I EMPRENEDORA

Com a Escola – Taller, li donem molta importància a les arts plàstiques, el taller, el disseny, la música i la tecnologia, desplegant els recursos necessaris per portar-ho a terme, tant a nivell personal com material, adquirint els alumnes competències superiors a les pròpiaments curriculars.

Aquestes formes d’expressió permeten l’adquisició de valors com la responsabilitat, l’autonomia, la cooperació i el treball en equip, els quals han de permetre als alumnes decidir i estar segurs en el seu futur professional en una societat de canvi constant.

ESCOLA SOLIDÀRIA

La línia metodològica del nostre Centre propicia el diàleg i el consens entre el professorat i amb els alumnes, potenciant el treball coordinat. Entenem doncs que el Centre és una organització en la qual les actuacions de cadascun dels seus membres s’han de complementar i no neutralitzar, evitant conductes personalistes, descoordinades o insolidàries.

Escola per a la Convivència: A Xalest es fomenta la convivència i el respecte, on tothom pot créixer i aprendre al costat dels companys, el professorat i les famílies, tractant a cada alumne com a únic dins les seves singularitats. Per això formem a l’alumnat en competències emocionals, mediant en els conflictes , formant-los com a mediadors i planificant l’acció tutorial en del Pla de Convivència. Entenem, també, que les normes de convivència, a banda d’establir-se en consens, han de ser assolides i respectades per tots els membres de la comunitat, donada la importància dels mestres com a models pels alumnes.

ESCOLA INNOVADORA

Observant l’alumnat, apropant-nos al seu entorn i treballant de forma conjunta amb ell i la seva família, identifiquem noves necessitats i ens adaptem als canvis socials. La formació contínua del professorat i la recerca constant de millors metodologies, ens aporten coneixements que, juntament amb una dotació mes àmplia de recursos tecnològics, ens ajuden a donar resposta a les necessitats de l’alumnat del segle XXI. Volem, doncs, donar resposta a les necessitats de la societat promocionant l’adquisició de les habilitats i dels recursos de les TICS com a eina instrumental d’aprenentatge i l’ús responsable i formatiu de les TIC.