ITINERARI DE FORMACIÓ ESPECÍFIC (IFE)

Ensenyament professional que s’adreça a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb l’objectiu d’oferir atenció educativa, a l’etapa postobligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats pròpies.

La finalitat d’aquests ensenyaments és que els i les alumnes incrementin l’autonomia personal i assoleixin les competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

Auxiliar en Serveis de Restauració i Elaboració d’Àpats

Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques auxiliars en els processos bàsics de producció culinària, preparació d’aliments i begudes, amb assistència en els processos de servei i d’atenció al client en els serveis de restauració, de preparació de comandes i de venda de productes, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i la protecció mediambiental corresponents, així com competències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats comunitàries.

La durada és de 3.360 hores, que es distribueixen en quatre cursos acadèmics. El darrer curs inclou la Formació en Centres de Treball.

Formació professional orientada a joves, que tenen com a mínim 16 anys i com a màxim 20 anys l’any natural d’inici de l’itinerari.