“Educar en la igualtat i el respecte és educar contra la violència”

(Benjamín Franklin)

Metodologia

 • Les persones del s. XXI haurem d’afrontar un món canviant i per tant necessitem el desenvolupament d’emocions que ens permetin conviure en aquesta societat.
 • Es provocarà el desig d’aprendre. L’alumne ha de resoldre les qüestions que ell mateix es planteja, potenciant així la seva autonomia.
 • L’adaptació dels aprenentatges a les necessitats i a les característiques personals de l’alumnat. Per tant, els aprenentatges han d’estar lligats a la realitat del nostre entorn sent conscients de la realitat que ens envolta per donar així peu a proposar canvis.
 • L’aproximació dels continguts als interessos dels alumnes i la seva aplicació a situacions pràctiques. Per això, es donarà suport al projecte amb sortides i altres treballs manipulatius perquè sigui una feina més significativa.
 • Tots els membres de la comunitat educativa de Xalest, qualsevol que sigui la seva llengua, han de poder utilitzar normalment i correcta el català, el castellà i la llengua de signes.
 • La incorporació del suport informàtic i altres eines TIC en la pràctica diària de l’aprenentatge.
 • L’estimulació de la curiositat des de la metodologia del Treball per Projectes.
 • L’avaluació com un procés continu, diversificat i formatiu des de les competències bàsiques.
 • L’adaptació de l’entorn a les necessitats dels alumnes.
 • La comunicació amb les famílies.
 • La tutoria com a eina de comunicació i resolució de conflictes i altres necessitats de l’alumnat.
 • La curiositat porta a la indagació: valorarem la informació per discriminar quina ens interessa i quina no.